Menu

VGS thay đổi Giấy chứng nhận lưu ký chứng khoán và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (mã chứng khoán VGS)  đã phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu. Trên cơ sở đó, VGS đã triển khai làm các thủ tục hồ sơ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác có liên quan.

Tổng số cổ phiếu trước khi chi trả cổ tức năm 2017 của VGS đã đăng ký là 37.599.710 cổ phiếu tương đương với tổng giá trị chứng khoán là 375.997.100.000 đồng. Cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017 theo tỷ lệ 12% là 4.511.879 cổ phiếu tương đương số tiền 45.118.790.000 đồng.

Theo đó tổng số cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017 đã được  Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận cấp lại Giấy chứng nhận lưu ký chứng khoán đăng ký lần đầu ngày 13/11/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ  ba ngày 11/3/2019 tại văn bản số 52/2008/GCNCP/VSD-3 cho VGS và có hiệu lực thực hiện từ ngày 13/3/2019. Như vậy, tổng số lượng chứng khoán đăng ký lưu ký của VGS tại thời điểm này là 42.111.589 cổ phiếu, tương đương tổng giá trị chứng khoán là 421.115.890.000đồng.

Đồng thời ngày 13/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cũng cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500267703 đăng ký lần đầu ngày 31/01/2007 và đăng ký thay đổi lần 9 ngày 13/3/2019 do thay đổi vốn điều lệ từ  375.997.100.000 đồng tương đương 37.599.710 cổ phần lên 421.115.890.000đồng tương đương 42.111.589 cổ phần.

Để số lượng cổ phiếu bổ sung này được lưu hành và giao dịch, VGS đã triển khai và nộp hồ sơ lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để xin niêm yết bổ sung và hiện đang chờ văn bản phê duyệt từ HNX .

Nguồn: VGS

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg