Menu

Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE tạm dừng thực hiện mua 5.000.000 cổ phiếu mã chứng khoán “VGS” do Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty chưa xác định rõ đối tượng chuyển nhượng.

Ngày 16/04/2021 tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VGS đã thông qua phê duyệt đồng ý cho Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT và người liên quan được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán VGS) với mục đích nâng tỷ lệ sở hữu của mỗi cá nhân nêu trên và người có liên quan đến mức tối đa 80% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật. Phương thức giao dịch: Thông qua hình thức khớp lệnh/Thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán; Thời gian giao dịch: Trong vòng 12 tháng sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và được thực hiện mua một hoặc nhiều lần

Ngày 13/10/2021 Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT VGS đã tiến hành đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu VGS từ ngày 21/10/2021 đến ngày 20/11/2021 theo phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê duyệt
Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 thì việc chuyển nhượng phải xác định rõ đối tượng chuyển nhượng nhưng trong Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty lại không đưa đối tượng chuyển nhượng.

 

Vì vậy, để đảm bảo phù hợp quy định của Luật chứng khoán Hội đồng quản trị VGS sẽ thông qua việc chốt danh sách cổ đông VGS để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng bản nhằm xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu theo quy định giao dịch chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu VGS của Ông Lê Minh Hải, dẫn đến việc ông Lê Minh Hải và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.


Việc thực hiện mua của Ông Lê Minh Hải sẽ tiếp tục thực hiện khi có Nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng Văn bản được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt trên 51% và sẽ được thông báo mua theo đúng quy định của Pháp luật.


Nguồn: VGS

 

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg