Menu

01. Thư mời DHDCD năm 2018

02. Mẫu Ủy Quyền tham dự DHCD năm 2018

03. Thư xác nhận tham dự DHCD năm 2018

04. Chương trình DHCD năm 2018

05. Quy chế DHDCD năm 2018

06. Báo cáo của BTGD tại DHCD năm 2018

07. Báo cáo của HDQT tại DHDCD năm 2018

08. Báo cáo của BKS tại DHDCD năm 2018

09. Tờ trình xin ý kiến cổ đông các vấn đề tại DHDCD năm 2018

10. UNG CU HDQT - SYLL ONG BUI VAN HIEU

11. UNG CU HDQT - SYLL ONG LE QUOC KHANH

12. UNG CU HDQT - SYLL ONG NGUYEN TRONG DAC

13. UNG CU BKS - SYLL BA NGUYEN THI HOA

14. UNG CU BKS - SYLL ONG NGUYEN VAN LOC

15. UNG CU BKS - SYLL ONG LE QUY MINH

16. Dự thảo Nghị Quyết DHDCD năm 2018

 

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg