Menu

Công ty CP ống thép Việt Đức đưa ra Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2019 gồm: 
1.  Chương trình Đại hội 
2.  Quy chế
tổ chức DHCH thường niên
3.  Báo cáo Kết quả HĐSXKD năm 2018 và Kế hoạch triển khai năm 2019 
4.  Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 
5.  Báo cáo tình hình thực hiện năm 2018 và Kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát 
6.  Tờ trình xin ý kiến cổ đông số 01/2019/TT-ĐHĐCĐ-VGS
7.  Tờ trình xin ý kiến cổ đông số 02/2019/TT-ĐHĐCĐ-VGS 
8.  Tờ trình xin ý kiến cổ đông số 03/2019/TT-ĐHĐCĐ-VGS 
9.  Tờ trình xin ý kiến cổ đông số 04/2019/TT-ĐHĐCĐ-VGS 
10.  Tờ trình xin ý kiến cổ đông số 05/2019/TT-ĐHĐCĐ-VGS 
11.  Tờ trình xin ý kiến cổ đông số 06/2019/TT-ĐHĐCĐ-VGS 
12.  Tờ trình xin ý kiến cổ đông số 07/2019/TT-ĐHĐCĐ-VGS 
13.  Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 

14.  Dự thảo Nghị Quyết DHDCD năm 2018

Link Down: Tại Đây

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg