Menu

Công ty CP ống thép Việt Đức đưa ra Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2020 gồm: 


1.  Chương trình Đại hội:  Chuong-trinh-dhcd.pdf
2.  Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020: Quy-che-dai-hoi.pdf
3.  Báo cáo Kết quả HĐSXKD năm 2019 và Kế hoạch triển khai năm 2020: Bao-cao-SXKD Ban TGD.pdf 
4.  Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch năm 2020: Bao-cao-HDQT.pdf 
5.  Báo cáo tình hình thực hiện năm 2019 và Kế hoạch 2020 của Ban kiểm soát: Bao-cao-BKS.pdf 
6.  Tờ trình xin ý kiến cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 2019: TT-thong-qua-BCTC-2019.pdf
7.  Tờ trình xin ý kiến cổ đông thông qua Báo cáo HĐQT, Ban TGĐ, BKS: TT-thong-qua-cac Bao cao.pdf 
8.  Tờ trình xin ý kiến cổ đông thông qua Kế hoạch SXKD 2020: TT-thong-qua-KHKD 2020.pdf
9.  Tờ trình xin ý kiến cổ đông thông qua quy chế nội bộ: TT-thong-qua-quy-che-noi-bo.pdf 
10.  Tờ trình xin ý kiến cổ đông thông qua mua cổ phiếu cổ đông nội bộ: TT-thong-qua-mua-co-phieu-co-dong-noi-bo.pdf 
11.  Tờ trình xin ý kiến cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán: TT-thong-qua-lua-chon-dv-kiem-toan.pdf 
12.  Tờ trình xin ý kiến cổ đông thông qua chia cổ tức 2019: TT-thong-qua-chia-co-tuc-2019.pdf

13. Tờ trình xin ý kiến cổ đông thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020: TT-thong-qua-thu-lao-HDQT, BKS-2020.pdf 
14. Phiếu biểu quyết: Phieu-bieu-quyet.pdf

15. Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty: Du-thao-quy-che-noi-bo.pdf

16. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020: Du-thao-nghi-quyet-DHCD.pdf

 

Link dowload toàn bộ tài liệu ĐHCĐ 2020: Tai-lieu-dhcd-2020.rar

Các bài viết khác

 • /uploads/images/slide/main/ecplaza.jpg
 • /uploads/images/slide/main/koreazinc.jpg
 • /uploads/images/slide/main/daewoo.jpg
 • /uploads/images/slide/main/oil-korea.png
 • /uploads/images/slide/main/goldsun.png
 • /uploads/images/slide/main/cargill-r-h-black-3c.png
 • /uploads/images/slide/main/sgs.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dana-y.png
 • /uploads/images/slide/main/cng.jpg
 • /uploads/images/slide/main/xay-lap-dien-1.png
 • /uploads/images/slide/main/marubeni.jpg
 • /uploads/images/slide/main/tong-cong-ty-thep.jpg
 • /uploads/images/slide/main/formosa(1).png
 • /uploads/images/slide/main/hiep-hoi-thep.png
 • /uploads/images/slide/main/nam-phat.png
 • /uploads/images/slide/main/vinh-phuc.png
 • /uploads/images/slide/main/gang-thep-tuyen-quang.png
 • /uploads/images/slide/main/viet-trung.png
 • /uploads/images/slide/main/bao-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/vcb.png
 • /uploads/images/slide/main/link5.jpg
 • /uploads/images/slide/main/vietin.png
 • /uploads/images/slide/main/vpbank.jpg
 • /uploads/images/slide/main/shinhan(1).png
 • /uploads/images/slide/main/lien-viet.png
 • /uploads/images/slide/main/ha-hoa.jpg
 • /uploads/images/slide/main/hiep-huong.png
 • /uploads/images/slide/main/gsteel.png
 • /uploads/images/slide/main/link1.jpg
 • /uploads/images/slide/main/thanh-phu.png
 • /uploads/images/slide/main/link2.jpg
 • /uploads/images/slide/main/senco.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link4.jpg
 • /uploads/images/slide/main/dat-viet.jpg
 • /uploads/images/slide/main/link3.jpg
 • /uploads/images/slide/main/simco.png
 • /uploads/images/slide/main/thep-ha-noi.png
 • /uploads/images/slide/main/ipc.png
 • /uploads/images/slide/main/thao-hien.png
 • /uploads/images/slide/main/sp-samson.jpg
 • /uploads/images/slide/main/samsung.png
 • /uploads/images/slide/main/smart-timing.png
 • /uploads/images/slide/main/unicoh.png
 • /uploads/images/slide/main/lirbety.png
 • /uploads/images/slide/main/chsteel.jpg
 • /uploads/images/slide/main/yangchen.jpg
 • /uploads/images/slide/main/gwan.jpg